تاملی بر ظرفیت‌های گردشگری هنرهای دستی در ایران

روزی برای صنایع دستی صنایع دستی و هنرهای بومی بازتاب ذوق و علاقه هنری و نگرش معنوی هر منطقه در قالب تولیدات فرهنگی محسوب می‌شود که نقش موثری در معرفی فرهنگ مناطق مختلف ایفا می‌کند و به بیانی دیگر نقش سفیر فرهنگی یک ناحیه را بر عهده دارد. مطابق تحقیقات صورت گرفته سه کشور ایران، […]